Přijímací zkoušky nejenom z matematiky na VŠE
Vysokou školu ekonomickou v Praze

Spotřebitelská práva

A. OBECNÁ POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

V případě, že zákazníkem je spotřebitel, bere na vědomí, že:

1.            Při objednání zboží a služeb prostřednictvím webu může být vyžadována zálohová úhrada. Není-li plnění hrazeno dobírkou anebo není-li výslovně dohodnuto např. uhrazení hotově či fakturou později, je úhrada předem podmínkou poskytnutí plnění.

2.            Provozovatel neúčtuje za připojení k webu žádné poplatky. Provozovatel prostřednictvím webu neuzavírá dlouhodobé smlouvy či smlouvy s povinným opakovaným plněním.

3.            V případě, že zákazník zjistí chyby v zadané objednávce a na chyby provozovatele bez zbytečného odkladu upozorní, podnikne provozovatel potřebné kroky k nápravě chyb; provozovatel však nemůže garantovat úplnou nápravu v případě, že na základě v dobré víře přijaté objednávky již učinil neodvratné kroky.

4.            Příslušný daňový doklad a informace o obsahu uzavřené smlouvy budou uloženy v elektronickém archivu provozovatele a mohou být zákazníkovi později na žádost vydány.

5.            Provozovatel je oprávněn zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo za účelem vymáhání pohledávky či jiného oprávněného zájmu provozovatele zpracovávat osobní údaje zákazníka. Další informace o zpracování osobních údajů a právech spotřebitele jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v podmínkách ochrany osobních údajů.

6.            V případě, že zákazník není spokojen s postupem provozovatele, může se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci či jiný příslušný orgán státního dohledu.

7.            Provozovatel není vázán žádným kodexem chování; bude-li takový kodex později přijat, zpřístupní ho provozovatel na webu.

8.            Poučení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

9.            V případě, že zákazníkem je spotřebitel, má zákazník právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím webu, odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí (posledního dodávaného) zboží, ledaže jde o

- zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, anebo

- opravu nebo údržbu provedenou na žádost zákazníka

B. POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.            Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit písemným sdělením anebo využít formulář, který je přílohou tohoto poučení.

2.            Odstoupení není možné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal.

3.            Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů plnění nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky plnění. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele.

4.            V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce se smlouva od počátku ruší. Plnění musí být provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

5.            Cena zboží bude v případě zániku smlouvy s nárokem na vrácení ceny zákazníkovi vrácena stejným způsobem, jako byla hrazena, neurčí-li zákazník výslovně v rámci odstoupení jiný způsob. Pokud zákazník již převzal zboží, bude cena zboží vracena až po vrácení zboží, popř. po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět provozovateli.

6.            V případě odstoupení od smlouvy po dodání zboží hradí zákazník náklady spojené s navrácením zboží, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; nárok na vrácení nákladů na přepravu zboží při dodání má zákazník jen do výše nejlevnější varianty přepravy.

7.            Zákazník má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

8.            Zákazník odpovídá za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9.            Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení ceny po odstoupení.

10.          Je-li společně s plněním poskytnut zákazníkovi dárek či jiné bezplatné plnění, je darovací smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s plněním provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

C. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE ZA VADY PLNĚNÍ

1.            Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že plnění provozovatele při dodání zákazníkovi nemá vady.

2.            Je-li o dodání zboží a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.            Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo

- vyplývá-li to z povahy zboží.

1.            Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím plnění věděl, že plnění (zboží) je vadné, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. Má-li plnění vadu, za kterou odpovídá provozovatel, a jedná-li se o plnění za nižší cenu nebo o věc použitou, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

2.            Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

- na odstranění vady dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti plnění, může zákazník požadovat jen výměnu dané části; není-li to možné, může zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;

- na odstranění vady opravou,

- na přiměřenou slevu z ceny, nebo

- odstoupit od smlouvy.

1.            Zákazník sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při reklamaci vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

2.            Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat nové plnění bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

4.            Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může provozovatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění.

5.            Neodstraní-li provozovatel vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

6.            Při dodání nového (náhradního) zboží vrátí zákazník provozovateli na jeho náklady zboží původně dodané.

7.            Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu přiznáno nebude. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po poskytnutí plnění.

8.            Záruční doba, pokud jde o dodání zboží, běží od dodání zboží zákazníkovi; bylo-li zboží odesíláno, běží od dojití zboží do místa určení.

9.            Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu plnění po přechodu nebezpečí škody na zákazníka (tj. po dodání plnění) vnější událost.

D. VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Mgr. Petr HUSAR, se sídlem Na Březince 1515/22, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*): ______________________________________________

Datum objednání(*)/datum obdržení(*): __________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: __________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ___________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): _____________________

Datum: ____________________

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

pomohou se studiem v každém věku

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto